ჩვენი კომპანია კლიენტებს აძლევს შესაძლებლობას გაეცნოს გუნდის მიერ მომზადებულ და სასამართლოში წადგენილ დოკუმენტაციას და აკონტროლოს საქმიწარმოება დისტანციურად, სპეციალური საიტის მეშვეობით. სასამართლოში დავის მიმდინარეობისას კლიენტს გადაეცემა ელექტრონული წარმოების მომხმარებლის და პაროლის მონაცემები. ამით ჩვენ ვიცავთ გამჭვირვალობის პრინციპს, კლიენტს თავად შეუძლია გააკონტროლოს საქმის მიმდინარეობის პროცესი