';
იურიდიული კომპანია

ჩვენ შესახებ

Image module
შპს „ამიერკავკასიის ბიზნესის სამართლებრივი რეგულირების ცენტრი“

კომპანიის შესახებ

ქართული იურიდიული კომპანიაა, რომლის მიზანია, მაღალი კონკურენციული გარემოს შექმნა და უმაღლესი დონის სამართლებრივი მომსახურების გაწევა როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირებისთვის.

კომპანიის ადვოკატები და იურისტები ორიენტირებულები არიან კლიენტსა და მათ ინტერესებზე.

კომპანიის საქმიანობა მოიცავს იურიდიული მომსახურების გაწევას სხვადასხვა მიმართულებით: წარმომადგენლობა ყველა ინსტანციის სასამართლოში, ადმინისტრაციულ ორგანოებში, სახელმწიფო და კერძო დაწესებულებებში, წარმომადგენლობა მხარესთან (ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან) ურთიერთობისას, სამართლებრივი დოკუმენტაციის შედგენა, კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაციის გაწევა, ე.წ. Outsourcing (აუთსორსინგული მომსახურების გაწევა) და აშ.

კომპანიის საქმიანობის სფეროებია: სამოქალაქო სამართალი, ბიზნეს (საკორპორაციო) სამართალი, სამშენებლო სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, შრომის სამართალი, სისხლის სამართალი და ა.შ;

კომპანიის მაღალკვალიფიციური გუნდის მიერ საქმისადმი პროფესიონალური დამოკიდებულება და კლიენტთათვის მომსახურების საუკეთესო პირობების შექმნა, წარმატების გარანტიას ქმნის.

ჩვენი გუნდის ყველა წევრი, მოქმედებს კომპანიის საერთო პრინციპების მიხედვით:

  • სრულყოფილი და კვალიფიციური მომსახურება
  • ეფექტური და სწრაფი მომსახურება
  • კონფიდენციალურობის დაცვა
  • გამჭვირვალობა
  • ეთიკის დადგენილი სტანდარტით მოქმედება
Share This